Price

Timepris

Vi utarbeider en oppdragsbekreftelse før hvert oppdrag der de konkrete vilkår for oppdraget fremgår. Dette skaper ryddighet og forutberegnlighet for oss og våre klienter.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Rettshjelpsordningen omfatter kun private personer.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel.

Se mer informasjon om fri rettshjelp