Pris

Timepris

Vår timepris varierer ift oppdragets art og omfang. Vi utarbeider alltid en oppdragsbekreftelse før hvert oppdrag starter der de konkrete vilkår fremgår. Dette skaper ryddighet og forutberegnlighet for oss og våre klienter.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Rettshjelpsordningen omfatter kun private personer.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel.

Se mer informasjon om fri rettshjelp